Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. DEFINICJE.
 1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych wybranych przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji, konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta w Serwisie.
 2. Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla konkretnego Usługobiorcy po dokonaniu Rejestracji, pozwalające na korzystanie z usług określonych Regulaminem.
 3. Login – e-mail Usługobiorcy, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu https://shardacropchem.pl, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z tych usług przez Usługobiorców.
 5. Rejestracja – dobrowolna czynność Usługobiorcy, polegająca na utworzeniu Konta w Serwisie. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 6. Serwis – strony internetowe w domenie  https://shardacropchem.pl/.
 7. Usługa – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie
  z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 9. Usługodawca – Sharda Cropchem Limited z siedzibą Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU.
 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Serwis dostępny jest dla każdego Usługobiorcy, który posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi prowadzenia i dostępu do Konta jest możliwe wyłącznie w przypadku dokonania Rejestracji. Korzystanie z Usług: prowadzenia i dostępu do Konta, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga posiadania przez Usługobiorcę konta poczty elektronicznej. W przypadku ww. Usług Usługobiorca poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Powyższe czynności są dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z ww. Usług.
 5. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu i świadczenia Usług, Usługobiorca powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką obsługującą technologię „cookies”. Zakres korzystania przez Usługodawcę z plików „cookies” określa Polityka Plików „Cookies”.
 6. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script.
 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Usługami oferowanymi w Serwisie są:

 1. dostęp do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie (możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów: tekstów, zdjęć, grafik, danych, baza wiedzy itd., zamieszczanych w Serwisie, a także pobierania plików, udostępnianych przez Usługodawcę),
 2. prowadzenie i dostęp do Konta,
 3. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez:
  1. w odniesieniu do Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie – wejście Usługobiorcy na stronę Serwisu,
  2. w odniesieniu do Usługi prowadzenia i dostępu do Konta – dokonanie Rejestracji,
  3. w odniesieniu do Usługi przesyłania informacji handlowych – wypełnienie stosownego formularza, wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”).
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może dysponować, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.
 4. Świadczenie Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie nie wymaga Rejestracji. Usługa ta świadczona jest przez okres dostępu Usługobiorcy do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie.
 5. Świadczenie pozostałych Usług wymaga Rejestracji.
 6. Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:  https://shardacropchem.pl, zaznaczenie wymaganych pól oraz kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Załóż konto”). Po dokonaniu powyższego na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail) przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji oraz link aktywacyjny w celu potwierdzenia poprawności adresu e-mail.
 7. Do korzystania z Usługi uprawniony jest wyłącznie Usługobiorca, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym w trakcie Rejestracji. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z Kont innych Usługobiorców, a także udostępnianie własnego Konta innym Usługobiorcom lub innym osobom trzecim.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu oraz Hasła.
 9. Każdorazowe logowanie się przez Usługobiorcę do Konta wymaga podania Loginu oraz Hasła.
 10. Login musi stanowić aktywny adres e-mail, do korzystania z którego Usługobiorca jest uprawniony.
 11. Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych.
 12. Usługobiorca może dokonać zmiany hasła z poziomu Konta lub za pomocą funkcjonalności „Przypomnij hasło” dostępnej na stronie logowania do Konta.
 13. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia Konta w dowolnym czasie. Żądanie usunięcia Konta Usługobiorca może zgłosić drogą mailową na adres e-mail Usługodawcy. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta (zakresu świadczonej usługi) w szczególności:
  1. w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  2. w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Konta w sposób sprzeczny
   z niniejszym Regulaminem.
 15. O zamiarze zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, przesyłając Usługobiorcy wiadomość e-mail na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta lub wskazany w ramach późniejszej aktualizacji danych Usługobiorcy.
 16. W przypadku, gdy powodem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta jest korzystanie z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta może nastąpić na wniosek Usługobiorcy, wyłącznie po uprzednim zaprzestaniu przez Usługobiorcę takich działań oraz usunięciu skutków takich działań w zakresie i w sposób wskazany przez Usługodawcę.
 17. W celu zamówienia przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz, wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”).
 18. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W tym celu Usługobiorca powinien skierować wiadomość e-mail do Usługodawcy, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy
  o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY I USŁUGODAWCY.
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
 2. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych,
  a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny
  z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający Regulamin, a także dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu elektronicznego poprzez wysłanie wiadomości na e-mail Usługodawcy. W przypadku zaniechania poinformowania Usługodawcy o zmianie adresu elektronicznego uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone,
  z zastrzeżeniem unormowań dotyczących konsumentów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta oraz ujawnianie danych osobowych,
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.
 7. Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywiście poniesionych przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte w Serwisie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści są przygotowywanie z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych ani za skutki ich zastosowania.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
 1. Reklamacje dotyczące Usług Usługobiorca może składać na e-mail Usługodawcy: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Usługobiorcy, e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej skierowanej na e-mail podany przy składaniu reklamacji
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
 1. Usługobiorcom będącym konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej eu.sales@shardaintl.com.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi konsument może wykorzystać poniższy wzór:
  …………………, data ……………
  ………………………………………
  imię i nazwisko konsumenta
  ………………………………………
  adres zamieszkania

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Ja, niżej podpisany/a …. informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej dnia …
  ……………………………………..
  czytelny podpis konsumenta
 3. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, w szczególności:
  1. gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. w przypadku zmiany sposobu świadczenia Usług,
  3. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
 2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej znowelizowany Regulamin ze wskazaniem jego zmian i daty jego obowiązywania.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.
 1. DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY.

Sharda Cropchem Limited z siedzibą Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India