Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. DEFINICJE.
 1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych wybranych przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji, konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta w Serwisie.
 2. Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla konkretnego Usługobiorcy po dokonaniu Rejestracji, pozwalające na korzystanie z usług określonych Regulaminem.
 3. Login – e-mail Usługobiorcy, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu https://shardacropchem.pl, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z tych usług przez Usługobiorców.
 5. Rejestracja – dobrowolna czynność Usługobiorcy, polegająca na utworzeniu Konta
  w Serwisie. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 6. Serwis – strony internetowe w domenie  https://shardacropchem.pl/.
 7. Usługa – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej
  i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie
  z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 9. Usługodawca – Sharda Cropchem Limited z siedzibą Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU.
 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu
  w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin można pobrać tutaj.
 3. Serwis dostępny jest dla każdego Usługobiorcy, który posiada możliwość połączenia
  z siecią Internet.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi prowadzenia i dostępu do Konta jest możliwe wyłącznie w przypadku dokonania Rejestracji. Korzystanie z Usług: prowadzenia
  i dostępu do Konta, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga posiadania przez Usługobiorcę konta poczty elektronicznej. W przypadku ww. Usług Usługobiorca poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się
  z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Powyższe czynności są dobrowolne, ale niezbędne do korzystania
  z ww. Usług.
 5. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu i świadczenia Usług, Usługobiorca powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką obsługującą technologię „cookies”. Zakres korzystania przez Usługodawcę z plików „cookies” określa Polityka Plików „Cookies”, dostępna tutaj.
 6. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script.
 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Usługami oferowanymi w Serwisie są:

 1. dostęp do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie (możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów: tekstów, zdjęć, grafik, danych, baza wiedzy itd., zamieszczanych w Serwisie, a także pobierania plików, udostępnianych przez Usługodawcę),
 2. prowadzenie i dostęp do Konta,
 3. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez:
  1. w odniesieniu do Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie – wejście Usługobiorcy na stronę Serwisu,
  2. w odniesieniu do Usługi prowadzenia i dostępu do Konta – dokonanie Rejestracji,
  3. w odniesieniu do Usługi przesyłania informacji handlowych – wypełnienie stosownego formularza, wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”).
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności dostępna tutaj.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może dysponować, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.
 4. Świadczenie Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie nie wymaga Rejestracji. Usługa ta świadczona jest przez okres dostępu Usługobiorcy do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie.
 5. Świadczenie pozostałych Usług wymaga Rejestracji.
 6. Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:  https://shardacropchem.pl, zaznaczenie wymaganych pól oraz kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Załóż konto”). Po dokonaniu powyższego na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej
  (e-mail) przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji oraz link aktywacyjny
  w celu potwierdzenia poprawności adresu e-mail.
 7. Do korzystania z Usługi uprawniony jest wyłącznie Usługobiorca, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym w trakcie Rejestracji. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z Kont innych Usługobiorców, a także udostępnianie własnego Konta innym Usługobiorcom lub innym osobom trzecim.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu oraz Hasła.
 9. Każdorazowe logowanie się przez Usługobiorcę do Konta wymaga podania Loginu oraz Hasła.
 10. Login musi stanowić aktywny adres e-mail, do korzystania z którego Usługobiorca jest uprawniony.
 11. Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych.
 12. Usługobiorca może dokonać zmiany hasła z poziomu Konta lub za pomocą funkcjonalności „Przypomnij hasło” dostępnej na stronie logowania do Konta.
 13. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia Konta w dowolnym czasie. Żądanie usunięcia Konta Usługobiorca może zgłosić drogą mailową na adres e-mail Usługodawcy. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta (zakresu świadczonej usługi) w szczególności:
  1. w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  2. w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Konta w sposób sprzeczny
   z niniejszym Regulaminem.
 15. O zamiarze zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, przesyłając Usługobiorcy wiadomość e-mail na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta lub wskazany w ramach późniejszej aktualizacji danych Usługobiorcy.
 16. W przypadku, gdy powodem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta jest korzystanie z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta może nastąpić na wniosek Usługobiorcy, wyłącznie po uprzednim zaprzestaniu przez Usługobiorcę takich działań oraz usunięciu skutków takich działań w zakresie i w sposób wskazany przez Usługodawcę.
 17. W celu zamówienia przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz, wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”).
 18. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W tym celu Usługobiorca powinien skierować wiadomość e-mail do Usługodawcy, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy
  o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY I USŁUGODAWCY.
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
 2. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych,
  a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny
  z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający Regulamin, a także dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu elektronicznego poprzez wysłanie wiadomości na e-mail Usługodawcy. W przypadku zaniechania poinformowania Usługodawcy o zmianie adresu elektronicznego uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone,
  z zastrzeżeniem unormowań dotyczących konsumentów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta oraz ujawnianie danych osobowych,
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.
 7. Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywiście poniesionych przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte w Serwisie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści są przygotowywanie z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych ani za skutki ich zastosowania.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
 1. Reklamacje dotyczące Usług Usługobiorca może składać na e-mail Usługodawcy: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Usługobiorcy, e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej skierowanej na e-mail podany przy składaniu reklamacji
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
 1. Usługobiorcom będącym konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej eu.sales@shardaintl.com.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi konsument może wykorzystać poniższy wzór:
  …………………, data ……………
  ………………………………………
  imię i nazwisko konsumenta
  ………………………………………
  adres zamieszkania

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Ja, niżej podpisany/a …. informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej dnia …
  ……………………………………..
  czytelny podpis konsumenta
 3. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, w szczególności:
  1. gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. w przypadku zmiany sposobu świadczenia Usług,
  3. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
 2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej znowelizowany Regulamin ze wskazaniem jego zmian i daty jego obowiązywania.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.
 1. DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY.

Sharda Cropchem Limited z siedzibą Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India