1. DEFINICJE.
 1. Administrator oznacza Sharda Cropchem Limited z siedzibą Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.
 3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora działający w domenach shardacropchem.pl oraz aplikacjach mobilnych.
 6. Pliki Cookies oznacza małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne)  wykorzystują w różnych celach.
 7. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu, na rzecz której zgodnie z Regulaminem
  i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH.
 1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane
  o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwie bez konieczności zakładania konta przez Użytkownika. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. Mogą być podane w formularzu kontaktowym. Przetwarzane dane obejmują informacje o korzystaniu z Serwisu.
 4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. że Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podawania danych na potrzeby założenia konta w Serwisie,
  a jednocześnie podanie danych oznaczonych jako wymagane jest warunkiem założenia konta w Serwisie. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia założenie konta w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności, z których zgodnie z regulaminem Serwisu można korzystać tylko po założeniu konta.
 5. W przypadku gdy w ramach Serwisu dostępne są dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość zamówienia newslettera, oferty handlowej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa pomiędzy Użytkownikiem,
  a Administratorem,do zawarcia której dochodzi wskutekakceptacjiRegulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne.
 6. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 1. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE.
 1. W związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane są pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, usprawniania jego działania, a także wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 2. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
 3. Podobne do cookie technologie to m.in. local storage, session storatege, oraz service workers, które działają w następujący sposób: technologia wykorzystująca wydzieloną część pamięci przeglądarki służącej do przechowywania danych zapisywanych przez serwis.
 4. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:
  1. sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Serwisu,
  2. stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w specyfikacji pliku cookie.
 5. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne
  i statystyczne) wykorzystują pliki cookie w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie:

  1. Cookie wymagane, niezbędne do korzystania z serwisu:
   • pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
   • uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),
   • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
   • sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  2. Cookie funkcjonalne, ułatwiające korzystanie z serwisu:
   • trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
   • pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych – są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 6. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 7. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.
 8. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę ustawień swojego konta w Serwisie, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
 10. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji
  w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookie, w szczególności poprzez akceptację plików cookie, zmianę ustawień plików cookie oraz blokowanie albo usuwanie plików cookie. Sposób
  i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach tych dostawców.
 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

 1. zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:
  • kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień o interesujących ofertach lub treściach środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę,
  • wykrywanie i eliminowanie nadużyć,
  • cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a następnie przez okres:
  1. przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  2. przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 2. Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje,
  2. dostępu do danych – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy,
  3. do usunięcia danych, jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia,
  4. do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku
   o ograniczenie przetwarzania,
  5.  do przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi,
  6. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
  7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej.
 2. Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw należy wnieść stosowne oświadczenie pod adres eu.sales@shardaintl.com, ponadto Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym. W przypadku Użytkowników, którzy nie założyli konta w Serwisie, Administrator nie ma możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika, gdyż przetwarzane dane dotyczą wyłącznie informacji o korzystaniu z Serwisu, bez informacji o tożsamości Użytkownika.
 3. Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 4. Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec jego osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 1. ODBIORCY DANYCH.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT,
 2. podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH.

Administrator nie zamierza przekazywać danych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:

 1. adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),
 2. dostępu do danych,
 3. czasu przechowywania danych.
 1. DANE KONTAKTOWE.

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pocztą elektroniczną na adres eu.sales@shardaintl.com.